x

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

Przedmiot zamierzenia budowlanego obejmuje kompleksowe zagospodarowanie terenu przy ul. Nadmorskiej pomiędzy kanałem zrzutowym a Portem Mechelinki. Teren inwestycji stanowić będzie ogólnodostępną przestrzeń z zespołem budynków użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną i komunikacyjną.

Główne założenia projektowe: nawiązanie dialogu z otoczeniem, wyeksponowanie walorów krajobrazowych miejsca, dostosowanie skali i formy projektowanych budynków do sąsiadującej zabudowy, nawiązanie do układu i formy zabudowy historycznej wsi Mechelinki, zaprojektowanie racjonalnego układu przestrzennego, konstrukcyjnego i instalacyjnego budynków zapewniającego niskie koszty w fazie budowy i eksploatacji, próba stworzenia kameralnej architektury o indywidualnym i współczesnym charakterze, będącej właściwą oprawą dla projektowanej funkcji, stworzenie czytelnego podziału układu funkcjonalnego projektowanej zabudowy i zagospodarowania terenu, podział terenu na czytelne strefy funkcjonalne mogące wzajemnie się uzupełniać oraz kontynuacja połączeń funkcjonalnych z terenami sąsiadującymi: Portem Mechelinki i rezerwatem Mechelińskie Łąki..

Nr projektu

001

Rok

2022

Inwestor

Gmina Kosakowo

Lokalizacja

Mechelinki, ul. Nadmorska

Powierzchnia

2200 m2

Program

budynek szkoły żeglarskiej, hangar łodziowy, sauna, toalety, zagospodarowanie terenu, parking powierzchniowy